Prečo potrebuje PROFITEACH SOFTWARE učiteľa?

Úvod Q&A Prečo potrebuje PROFITEACH SOFTWARE učiteľa?
  • software Profiteach Guitar "ver. Teacher" ....je už primárne navrhnutý na kooperáciu s učiteľom...
  • učiteľ je pre študenta vzorom, autoritou ale aj priateľom a radcom....vnáša do vyučovania ľudský a osobnostný rozmer...
  • učiteľ vyučuje, software nenahrádza učiteľa iba pomáha učiteľovi aj študentom...
  • učiteľ je pre každý druh vyučovania vrátane vyučovania hry na hudobnom nástroji vždy najlepším riešením s najlepšími výsledkami....
  • autorita a podpora učiteľa je často najsilnejšou motiváciou pre študenta prekonávať prekážky a dosahovať ciele.... 
  • rieši všetky technické problémy hry študujúceho a navrhuje riešenia...
  • rieši, koordinuje a koriguje emočnú stránku hry študenta na hudobnom nástroji....
  • učí umeniu koncentrácie, usmerňuje umeleckú stránku gitarovej hry....
  • rieši osobnostné danosti šudenta a využíva ich na dosiahnutie cieľov vyučovania...
  • usmerňuje študujúceho v gitarovom vývoji a načrtáva krátkodobé aj dlhodobé ciele a spôsoby ako ich dosiahnuť...