LICENČNÉ PODMIENKY

Úvod Info: LICENČNÉ PODMIENKY

1. LICENČNÉ PODMIENKY
pre softvérové produkty P.S.PUBLISHER, Myrtina 57, 95 112 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika

UPOZORNENIE:
· Softwarové produkty spoločnosti P.S.PUBLISHER., so sídlom Myrtina 57, 95 112 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika, sú celosvetovo chránené autorským právom a know-how v nich obsiahnuté tvorí súčasť obchodného tajomstva spoločnosti P.S.PUBLISHER.
· Kopírovanie, inštalácia a použitie produktov P.S.PUBLISHER bez licencie je protizákonné!
· Zakázané je tiež odstránenie alebo zmena elektronickej informácie o identifikácii práv, ako odstránenie kódu, vykonávať spätnú analýzu, dekompiláciu a prevod produktu z/do zdrojového kódu, ako aj rozširovanie rozmnoženín produktov PROPERTY ADMINISTRATOR, u ktorých bola informácia odstránená alebo pozmenená.
· Podmienkou legálneho užívania produktov PROPERTY ADMINISTRATOR je zaplatenie odmeny za poskytnutie licencie a akceptácia licenčných podmienok nižšie uvedených (ďalej len „Licenčné podmienky“).
LICENČNÉ PODMIENKY
medzi PROPERTY ADMINISTRATOR (Poskytovateľom) a Nadobúdateľom
I. Úvodné ustanovenia
1. Na vyskúšanie produktu PROPERTY ADMINISTRATOR (ďalej „Software“ pre akúkoľvek verziu a modifikáciu) slúži výhradne „demo“/„free“/ verzia. Verzie „demo“/„free“/ je možné neobmedzene kopírovať a šíriť za účelom propagácie Software, inak pre ne primerane platia Licenčné podmienky Poskytovateľa.
2. Pred zakúpením Software /verzie PROPERTY ADMINISTRATOR/ je potrebné pozorne si preštudovať dokumentáciu, ktorá stanoví popis a funkcie Software (ďalej len „Dokumentácia“). Predpokladá sa zodpovedajúci rozsah znalostí a znalostí z odboru počítačovej techniky, nevyhnutný na používanie Software, ktoré môžu byť ďalej rozšírené zaškolením na špecifickú obsluhu Software.
3. Pred zakúpením Software je vhodné oboznámiť sa s cenníkom produktov a služieb Poskytovateľa.
4. Samotným zakúpením softwarového balíka (ktorý obsahuje Software s Dokumentáciou a Licenčnými podmienkami) nezískava Nadobúdateľ oprávnenie na užívanie Software s Dokumentáciou. Toto oprávnenie vzniká akceptovaním týchto Licenčných podmienok, podpisom kúpnej alebo licenčnej zmluvy a zaplatením odmeny za poskytnutie licencie. To platí aj v prípade, že Poskytovateľ vykonáva pre Nadobúdateľa implementáciu alebo zaškolenie.
II. Oprávnenie a povinnosti registrovaného Nadobúdateľa
1. Software je možné používať len toľkými užívateľmi, pre toľko projektov a na toľko nehnuteľností pre koľko bola zaplatená licencia a len v takej úprave, v akej bol Software zakúpený, resp. v akej bol implementovaný. V prípade záujmu môže Nadobúdateľ prikúpiť /rozšíriť licenciu.
2. Cena za zakúpenie Software je odmenou za poskytnutie licencie na neobmedzenú dobu.
3. Registrovaný Nadobúdateľ má právo na:
a)     bezplatnú poradenskú službu týkajúcu sa Software, a to písomne e-mailom,
b)     zasielanie ponúk a informácií o nových verziách Software, pričom sa predpokladá, že Nadobúdateľ súhlasí so zasielaním týchto ponúk tiež elektronickou formou; pokiaľ to tak nie je, je potrebné, aby Nadobúdateľ doručil svoj nesúhlas v
písomnej forme Poskytovateľovi, prípadné rozšírenie užívacieho práva na vyššiu alebo poníženie na nižšiu verziu software, nákup nových verzií Software.
1. Je zakázané obstarávať kópie Software (elektronické i iné, trvalé i prechodné) pre kohokoľvek, pre akúkoľvek potrebu, prekladať, spracovávať, upravovať, či inak meniť Software pre seba alebo pre tretie osoby a je zakázané vykonávať spätnú analýzu Software.
2. Tým nie sú dotknuté oprávnenia a ďalšie obmedzenia Nadobúdateľa podľa § 35 a § 36 autorského zákona súvisiace s nevyhnutnými úkonmi pri užívaní Software.
3. Je zakázané Software prenajímať, požičiavať alebo iným spôsobom umožniť tretím osobám jeho využitie s výnimkou prípadov, kedy Software tieto tretie osoby použijú výlučne v súvislosti so zabezpečovaním prevádzkových potrieb Nadobúdateľa.
4. Licenčná zmluva s právami a povinnosťami z nej vyplývajúcimi môže byť Nadobúdateľom postúpená na tretiu osobu len s písomným súhlasom Poskytovateľa. Postúpenie sa vykonáva písomne Zmluvou o prevode licencie na formulári vydanom Poskytovateľom, podpísanom Nadobúdateľom a treťou osobou, na ktorom Poskytovateľ písomne vyznačí svoj súhlas s postúpením. Postúpenie nadobúda účinnosť dňom, kedy Poskytovateľ vydá súhlas s postúpením licencie v zmysle predchádzajúcej vety. Tretia osoba vstupuje do práv a povinností Nadobúdateľa a preberá aj všetky jeho do tej doby nesplnené záväzky. Za súhlas s postúpením licencie sa platí cena podľa cenníka Poskytovateľa.
5. Nadobúdateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom využiť znalosti o myšlienkach a postupoch, štruktúre, algoritme, použitých metódach, na ktorých je Software založený alebo ktoré obsahuje, a to ani v prípade, že ich získal pri oprávnenom použití Software, s výnimkou ich použitia na nevyhnutný účel pri prevádzkovaní Software, t.j. na dosiahnutie vzájomného funkčného prepojenia počítačových programov. Tieto znalosti nesmú byť využité ani na vývoj, zhotovenie alebo na obchodné využitie iného počítačového programu podobného Software, ani na iné jednanie ohrozujúce alebo porušujúce autorské právo a obchodné záujmy Poskytovateľa. O týchto znalostiach je Nadobúdateľ povinný zachovávať mlčanlivosť.
III. Zodpovednosť Poskytovateľa, reklamácie
1. Poskytovateľ poskytuje záruku za funkčnosť Software počas doby používania a v súlade s Dokumentáciou odo dňa nadobudnutia licencie Nadobúdateľom.
2. Poskytovateľ odporúča Nadobúdateľovi, aby vo svojom vlastnom záujme ihneď po zakúpení preveril funkčnosť Software.
3. Vadou Software nie je, ak Software neplní funkciu podľa požiadaviek Nadobúdateľa, pokiaľ túto funkciu nezaručuje Dokumentácia. Funkčnosť Software je zaručená len na základe technických odporúčaní odporúčanom v Dokumentácii.
4. Poskytovateľ upozorňuje, že Software zodpovedá aktuálnemu stavu v dobe vývojovej prípravy danej verzie Software (predovšetkým aktuálnemu stavu legislatívy). Poskytovateľ odporúča priebežne aktualizovať Software na posledné verzie.
5. Poskytovateľ zverejňuje na webových stránkach Poskytovateľa známe nedostatky Software a tieto nedostatky sú vylúčené z reklamácie, pokiaľ ich je možné vyriešiť náhradným postupom odporúčaným pre daný prípad Poskytovateľom.
6. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za funkčnosť napojenia iných softwarových produktov. Nadobúdateľ nesie všetky náklady spojené s vytvorením komunikačných väzieb, zákazníckych užívateľských výstupov a softwarových doplnkov a v prípade poskytnutia novej verzie (upgrade) Software, náklady s ich prispôsobením, príp. i s nevyhnutnou zmenou formátov dát v Software.
7. Zodpovednosť z vád Software sa riadi primerane ustanoveniami o vadách tovaru podľa Obchodného zákonníka.
8. V prípade zistenia vád Software je ich potrebné ihneď reklamovať v mieste, kde bol Software zakúpený alebo u Poskytovateľa.
9. Postup pri reklamácii:
a)     závadu je potrebné oznámiť
- Poskytovateľovi e-mailom na adresu support@propertyadministrator.eu alebo osobne alebo písomne;
- príslušnému predajcovi, ktorý s Nadobúdateľom dohodne ďalší postup pri reklamácii;
b)     ak nie je iná dohoda, je potrebné doručiť popis závady, označenie verzie Software a podrobný popis ako závada vznikla;
c)     v prípade uznania reklamácie Poskytovateľ poskytne Software / novú verziu Software s odstránenou závadou. V prípade neodstrániteľných vád brániacich prevádzkovaniu Software, ak nebude iná dohoda a ak dôjde k zrušeniu zmluvy,
bude Nadobúdateľovi vrátená odmena za poskytnutie licencie (to sa netýka ceny poskytnutých služieb, napr. implementácie);
d)     ak sa preukáže reklamácia ako neoprávnená, je Nadobúdateľ povinný uhradiť všetky náklady Poskytovateľa (predajcu) spojené s touto reklamáciou vrátane vykonaných servisných prác, ktoré sa vyúčtujú podľa cenníka Poskytovateľa
platného v dobe vykonania servisných prác.
1. V prípade škody vzniknutej z vád Software pri jeho prevádzkovaní zodpovedá Poskytovateľ len v prípade zavinenia tejto škody a jeho zodpovednosť sa stanoví do výšky zaplatenej odmeny za poskytnutie licencie bez DPH (tzn. ceny za nákup Software bez ceny dojednaných služieb a ceny za ročnú licenčnú podporu) a túto čiastku zároveň strany považujú za škodu predvídateľnú v zmysle ust. § 379 Obchodného zákonníka.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú nesprávnym prevádzkovaním Software v rozpore s Dokumentáciou.
3. Software nie je odolný voči poruchám a nie je navrhnutý, vyrábaný a určený pre opätovný predaj ako riadiace vybavenie pre nebezpečné prostredia vyžadujúce bezchybnú prevádzku, v ktorých by zlyhanie mohlo viesť k úmrtiu, zraneniu osôb, poškodeniu zdravia alebo vážnej hmotnej škode či poškodeniu životného prostredia. Poskytovateľ negarantuje neprerušenú prevádzku Softwaru. Poskytovateľ sa v týchto veciach výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti.
IV. Doba trvania licencie, porušenie Licenčných podmienok
1. Licencia k Software je Nadobúdateľovi poskytovaná na dobu neurčitú, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.
2. Zakúpením / inštaláciou novej verzie Software (upgrade) sú pôvodné Licenčné podmienky nahradené aktuálne platnými Licenčnými podmienkami Poskytovateľa, ktoré sú súčasťou novej verzie Software.
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy v prípade, že Nadobúdateľ:
a)     neoprávnene obstará rozmnoženinu Software v akejkoľvek forme, trvalú alebo dočasnú,
b)     uskutoční neoprávnený preklad, spracovanie, úpravu či inú zmenu Software,
c)     umožní použitie Software ďalšej osobe, vrátane prenájmu a požičiavania,
d)     poruší § 35 a § 36 autorského zákona iným spôsobom,
e)     neoprávnene využije akúkoľvek znalosť o myšlienkach a postupoch, štruktúre, algoritme alebo použitých metódach, na ktorých je Software založený alebo ktoré obsahuje, alebo ich odovzdá inej osobe.
f)      v prípade, ak je Nadobúdateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy o viac než 30 (tridsať) kalendárnych dní ak nebolo dohodnuté iné splátkové obdobie.
 
1. V prípade každého jednotlivého porušenia Licenčných podmienok alebo autorského zákona spôsobom uvedeným v odst. 3. je Nadobúdateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej odmeny za poskytnutie licencie bez DPH (tzn. ceny za nákup Software bez ceny za dojednané služby a ročnej licenčnej podpory). Tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
2. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu nie je Nadobúdateľ oprávnený používať Software PROPERTY ADMINISTRATOR.
V prípade, že Nadobúdateľ objedná u Poskytovateľa vytvorenie aplikácie k Software, ktorá nebude podliehať ochrane podľa autorského zákona, výslovne sa zjednáva, že takúto aplikáciu je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť aj iným
osobám ako Nadobúdateľovi.
VI. Utajenie informácií
1. Nadobúdateľ a Poskytovateľ sa zaväzuje nezdieľať údaje, získané od druhej strany pri svojej činnosti, ktoré nie sú verejne dostupné, bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany, s inými osobami alebo ich využiť pre seba alebo iné osoby. Táto povinnosť trvá aj po ukončení tejto Zmluvy.
  1. Zdieľanie údajov, v rozsahu vymedzenom Klientom v súhlase udelenom PA, sa nepovažuje za porušenie povinnosti podľa článku 5.1. tejto Zmluvy.
VII. Ochrana osobných údajov
1. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že bude osobné údaje získavať a spracúvať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, najmä zabezpečí súhlas všetkých dotknutých osôb podľa § 7 zákona o ochrane osobných údajov.“
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Licenčné podmienky sa v ostatnom riadia autorským zákonom a obchodným zákonníkom.
2. Licenčné podmienky platia primerane i pre dokumentáciu k Softvéru.
3. Práva a povinnosti z licenčných podmienok prechádzajú na právnych nástupcov strán.